Išči

Novosti

Poobjave gradiv z aktualnimi vsebinami, objave naših sodelavcev  ...

Zasnežena narava, 29. 1. 2018, Avtor: Boris Štupar

Objavljalci

Authors

Arhiv

Slovensko planinsko društvo

Slovenec (1914): ... je imelo v soboto zvečer v »Narodnem domu« svoj redni 21. občni zbor.

Predsednik dr. Tominšek je, uvodoma pozdravil navzoče zborovalce, predvsem zastopnike podružnic. Poudarjal je, da je bilo preteklo leto delo odbora osredotočeno na novi hotel »Zlatorog« ter na vzdrževanje in izpopolnjenje koč in drugih planinskih naprav. V listih se je čitalo o zborovanju nemških prometnih društev, na katerem se je govorilo o sporazumnem delovanju med sekcijami nemškega planinskega društva in Slov. planinskim društvom, da bi se z ene ali druge strani ne posegalo v drugi delokrog. Tozadevno inicijativo je dala Savinjska podružnica S. P. D., ki se je hotela v tem smislu dogovoriti z nemškimi društvi. Dogovor je bil v tem oziru že narejen, a vse so preprečili nemški nacionalci s Koroškega. Iz tega razvidimo, da je vsak sporazum nemogoč, sicer pa Slov. planinsko društvo tudi ne potrebuje nobene pomoči od drugih. Za svojim delovanjem ima društvo našo ljudstvo in vse važne javne faktorje, vsled česar ni povoda, bati se, da bi nazadovalo. Svoje delo v bodočem letu bo društvo osredotočilo na to, da postavi svoje gmotno stanje na zanesljivo podlago, kajti stavbe, ki jih je v zadnjih letih zgradilo, so tako veliko delo, da bodo za nekaj let zadostovale. Predsednik se zahvaljuje vsem podpornikom in se spominja umrlih članov v preteklem letu, pri čemur vstanejo zborovalci v znak sožalja s sedežev.

Iz poročila tajnika Josipa Hauptmana posnemamo: Slov. planinsko društvo je imelo koncem leta 1913. 24 podružnic. Osrednjo društvo je imelo 1004 članov, podružnice skupaj 2381 članov, skupaj 3385. Število članov se je od lani pomnožilo za 64 članov. V tem poslovnem letu je nemila smrt odvzela več zvestih članov, in sicer so preminili gospodje: ces. svetnik Ivan Murnik v Ljubljani, župan v Postojni Gregor Pikel, Janko Lenassi v Logatcu, Ludovik Štricelj, načelnik gasilnega in reševalnega društva, ter profesor Milan Pajk, oba v Ljubljani. Osrednji odbor je imel v pretečenem letu 49 rednih odborovih sej in več odsekovih sej, občni zbor pa se je vršil 30. aprila. Prejeli in rešili smo 1380 dopisov in naznanil. Društvo je tudi to leto napredovalo in doseglo lepe uspehe. »Planinski Vestnik« vsestransko ugaja. V tem letu je prinesel 18 umetniških slik in 25 slik v tekstu ter panorame in zemljevide. Naša dolžnost je, da se na tem mestu prisrčno zahvalimo onim, ki so se trudili in žrtvovali za naš list in mu pripomogli do odličnega ugleda. Odbor je uredil v društveni sobi informacijsko pisarno za čas sezone, v kateri se je dajalo razna pojasnila in informacijo o turah, markiranih potih, o kočah, sestavljalo potne načrte, izdajalo legitimacijske karte dijakom itd. Pisarno je vodil odbornik g. Badiura. Dne. 19. februarja se je priredil v Mestnem domu dobro uspeli skioptični večer. Gg. Kunaver in Badiura. sta na tem večeru razkazovala najzanimivejše partije, iz kamniških planin, Karavank in Julijskih Alp. V reklamne svrhe so se storili tudi sledeči koraki: Udeležnikom dijaških skupnih izletov so se dovolilo razne olajšave v kočah; mednarodnemu športnemu društvu oziroma članom tega društva so se dovolili v kočah osrednjega društva ugodnosti, kakor jih imajo člani drugih planinskih društev. Podružnicam se je priporočalo, da store enake sklepe glede svojih koč. Odbor je sodeloval pri izdajah in ureditvah turističnih spisov in zemljevidov ter so prizadeval, da pridejo v zemljevide in strokovne spise pravilna imena naših krajev. Izdal in založil je razne lepe razglednice ter zemljevidne karte. Posebno primerne in za turiste ugodne so zemljevidne karte (Tourenkarten) v obliki razglednice dvojne velikosti, v katerih so pota, naše koče in dohodi na način specialnih zemljevidov pravilno napravljeni in s pravilno nomenklaturo opremljeni.
Glede naših turistovskih naprav nam je poročati, da se je glavna pozornost obračala na hotel »Zlatorog«. Tudi ostale koče so se popravljale in adaptirale. Za več koč so se preskrbele nove domače lekarne, opremile s svežim materialom in se oskrbelo nekoliko najpotrebnejšega orodja za rešilne namene. To leto pa dobe vse važnejše koče oziroma postojanke, rešilno orodje, to je primerno nosilko, vrv, svetilko, obvoze, ročno lekarno in drugo potrebno opremo. Ti predmeti so že naročeni. Nameravano novo stavbo vrh Črne prsti je prevzela vrla tržaška podružnica. Osrednji odbor ji je prepustil v ta namen svoj stavbeni prostor in pa staro Orožnovo kočo brezplačno. Prepotrebno stavbo koče na Križkih Podeh bo najbrž izvršila delavna češka podružnica. Potrebni stavbeni prostor, ki je last osrednjega društva, ji je na razpolago in se bo ta važen načrt v najbližji bodočnosti izvršil. Za kočo na Nanosu so priprave v tiru. Znaten znesek je že, nabran in naložen.
Število gorskih vodnikov v naših krajih ne zadostuje naraščajočim potrebam, skrbeti je treba za naraščaj, treba je mladih krepkih moči. Zato je osrednji odbor sklenil avtorizirati več novih vodnikov. Avtoriziral je preteklo leto Tožbarja iz Trente, pred kratkim pa Komaca, tudi iz Trente. Letos se jih bo več. Ako se zglasi primerno število aspirantov, se bo zopet priredil tečaj za gorske vodnike.
Osrednji odbor je prispeval tudi k stroškom za vzdrževanje omnibus voženj iz Bohinjsko Bistrice do Ukance.
Tudi preteklo leto je bilo našemu društvu sojeno voditi oziroma udeležiti se rešilnih ekspedicij o bslučajih nesreč.
Osrednji odbor je objavil in izdal v časopisih potrebno odredbe za zimski poset naših koč.
Častnemu članu profesorju gosp. dr. Chodounskyju v Pragi je ob njegovi obletnici odbor pismeno čestital.
Promet v naših kočah je bil vzlic slabemu vremenu letos primerno dober. Število obiskovalcev je bilo povoljno in tudi v gmotnem oziru smo lahko zadovoljni. O delovanju podružnic naj omenimo, da so nekatere v istini zelo agilne in podjetne in v pravem pomenu besede stebri delovanju Slovenskega planinskega društva. Odkritosrčno mora odbor priznali, da bi društvo nikakor ne moglo doseči toliko važnega društvenega smotra brez izdatne pripomoči in podpore raznih činiteljov.
Od mnogih podpornikov in darovalcev naj omenim le nekatere, ki so naše delovanje podprli z izdatnimi gmotnimi prispevki, kakor: deželni odbor, ki je za to leto naklonil 4000 K podpore, ministrstvo za javna dela je naklonilo 1000 K, msetna občina ljubljanska s 1000 K, volilo J. Gorju pa iz Proseka 100 itd.
Poročilo se je odobrilo.

Iz blagajniškega poročila g. Sušteršiča posnemamo, da je imelo S. P. D. v preteklem letu: dohodkov 150.475 K. 39 h, izdatkov 148.309 K 50 h, ostanek v blagajni je znašal 2165 K 89 h. Denarni promet je znašal 298.784 K 89 h. Koče so imele dohodkov 39.158 K 9 h, stroškov (oskrbovanje) 31.516 K 25 h. Adaptacijo in inventar v kočah so veljale 50.854 K 6 h. Premoženjsko stanje društva je naslednje: aktiva 209.707 K 24 h, pasiva 85.207 K 36 h, čisto premoženje 124.499 K 88 h. Proračun za leto 1914. izkazuje 38.502 K 61 h izdatkov, 34.165 K 89 h dohodkov, 4336 K 72 h primanjkljaja.
Na predlog pregledovalca računov g. Mejača se je izrekla blagajniku zahvala in absolutorij. Pri volitvah so bili izvoljeni soglasno v odbor: dr. Tominšek, odvetnik; Iv. Macher, licejski ravnatelj; Jos. Hauptman oficijal trg. in obrtne zbornico; Iv. Mlakar, profesor; Jos. Šušteršič, blagajnik Mestne hranilnice; inž. Viktor Skaberne, dež. stavbni nadkomisar; inž. Leon Mencinger, dož. savbni komisar; dr. Demšar, zdravnik; Oskar Skušek, pristav Avstro - ogrsko banke; Ivan Korenčan, trgovec; Ivan Ogorelec, posestnik; kot namestniki: Rudolf Badiura, dež. oficijal: Jos. Kunaver, mestni tehn. uradnik; Rud. Rozman, knjigovodja; kot pregledovalca računov: Iv. Mejač, trgovec; Henrik Lindtner, dež, knjigovodja.
Pri slučajnostih je priporočal gosp. Vrabi, naj bi se prirejali skupni izleti. Dr. Tominšek je odgovarjal, da bi to povzročalo pač težavo, vendar bo pa odbor, da pridobi mladega naraščaja, skušal prirejati take izlete v najbližnjo okolico. Nato se je občni zbor zaključil.

X X X

Novoizvoljeni odbor se je po končanem občnem zboru sledeče konstituiral: predsednik dr. Tominšek, predsednikov namestnik Iv. Macher, tajnik Hauptman, tajnikov namestnik Mlakar, blagajnik Šušteršič, blagajnikov namestnik Skušek, prvi gospodar Korenčan. drugi gospodar Ogorelec.

Slovenec, 6. april 1914
 

06.04.1914

dLib.si

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 40601

Novosti