Išči

Informacije

Objave z informativno vsebino.

Informacije

Objavljalci

Authors

Arhiv

Občni zbor SPD - 1931

Slovenski list (1931): Ljubljana, 20. aprila. Osrednje Slovensko planinsko društvo je imelo danes dopoldne svoj redni občni zbor v Mestnem domu.

Zaradi lepega vremena so ljubljanski ljubitelji gora odšli po večini na izlete, tako da se je občnega zbora udeležil le majhen odstotek članstva, vseh skupaj 67. Kljub temu pa je bilo zborovanje prav zanimivo in debata na njem sicer živahna, vendar pa zelo stvarna.

Občni zbor jo otvoril in vodil predsednik dr. Fran Tominšek, ki se je po pozdravu vseh prisotnih opravičil, da j bil občni zbor sklican na nedeljo, to pa zaradi oddaljenosti nekaterih delegatov. Posebej je pozdravil delegata dravinjsko podružnico g. Müllerja in delegata trboveljske podružnice g. Flegurja.
Tajnik dr. Viktor Vovk je podal nato izčrpno tajniško poročilo o društvenem delovanju v lanskem letu. Naval v gore postaja čimdalje večji, promet jo vedno bolj intenziven in razmere zaradi tegu čimdalje bolj komplicirane. Društvo je izdelalo hišni red za planinska zavetišču SPD, red za gorsko vodnike, ki je izšel kol naredba bansko uprave, pravilnik SPD za gorske, vodnike, organizacijske statute reševalnih odsekov in reševalnih postaj SPD itd.
Osrednje društvo jo štelo lani 4606 članov, letos pa 4315 , torej 291 manj; podružnic je bilo 27, ki so štele lani 6717 članov, letos pa 6454, torej 263 manj. Vseh članov SPD je sedaj 11.032. Da število članstva ni narastlo, temveč pri Osrednjem društvu celo nekoliko padlo, je krivo edino le to, ker je izgubilo prednost polovičnih voženj in so odpadli tisti, ki so bili pri društvu zaradi te ugodnosti.

Večja dela so bila: V Aleksandrovem domu, ledenica v Aljaževem domu, omet in poslikanje sob v hotelu Zlatorog, naprava stene na Orožnovi koči, pleskanje in naprava skupnega ležišča v Triglavskem domu. Največje delo pa jo bila predelava Staničevo koče, ki je sama veljala 65.000 Din. Nekatere kočo so povečale svoj inventar, manjše adaptacije in popravila pa so bile izvršena po vseh kočah. Splošno jo bil obisk koč lotos manjši, kakor prejšnja leta.
V Tujsko-prometnem svetu banske uprave je prevzel zastopstvo predsednik dr. Tominšek. Med letom so bilo dovršeno nekatere važno poti. Tako na Urbanovo špico, Rjavino in Cmir ter izvedene nove markacije. Največji slavnosti sta bili otvoritev Kocbekovega doma na Korošici in slovesnost 30 letnico Češke koče.
Pri debati je dr. Mrak zahteval, naj se doslednejšo pazi na rociprociteto ugodnosti med našim in drugimi društvi, g. Vilko Mazi je omenjal, da neki član SPD ni dobil na primer znižane vožnje v Strbske Pleso.
G. Hrovatin je kot delegat Asocijacije slovanskih planinskih društev izjavil, da so na merodajnih mestih že dela zaradi potnih ugodnosti, če pa hočemo imeti na tujem potne ugodnosti, jih morama imeti najprej sami doma in jih tudi nuditi gostom.
Ob koncu debate se je predsednik zahvalil tajniku dr. Vovku za krasno in izčrpno poročilo.

O financah osrednjega SPD jo poročal knjigovodja g. Josip Cesar. Društvo je imelo l. 1930. dohodkov 392,000 Din, od tega jo bilo prebitka 33.000 dinarjev. Aktiva društva so znašala 2,303.000 Din, čisto društveno premoženje pa 1,414.000 Din in je od predlanskega leta narastlo za 33.000 Din.
Društveni proračun za l. 1931. predvideva dohodkov 1,540.000 Din in toliko izdatkov. Izredni, že všteti izdatki predvidevajo za zgradbo paviljona pri Savici 130.000 Din, za postavitev nove verande pri Erjavčevi koči 50.000 Din in nabava inventarja za paviljon pri Savici 15.000 Din.
Na predlog revizorja g. Ferlinca je bil odboru podeljen absolutorij. Pri debati o proračunu je dr. Mrak zlasti naglašal, da plačuje članstvo osrednjega SPD mnogo več za upravne stroške, kakor pa člani podružnic, za katere jo določen prispevek le 2.50 Din. Zaradi tega se je razvila večja debata med zastopnikom podružnic Pušnikom in dr. Mrakom. Predsednik dr. Tominšek je izjavil, da sprejme izvajanja dr. Mraka na znanje, sklepati pa more o njih le skupščina vsega SPD.
V debati o zgradbi paviljona pri Savici, o potrebi letopisa, o alpinističnem fondu itd. sta se pokazali v glavnem dve miselnosti, ki pričenjata tudi že pri nas ločiti duhove. Prva, ki jo našla svojega besednika v dr. Mraku, je namreč, naj bo planinska priroda čim mogoče neokrnjena in je zato proti preštevilnim kočam. Turistika je tej smeri — česar dr. Mrak sicer ni rekel na glas — že bolj sport, oziroma znanost in disciplina. Druga smer, ki so jo zastopali ostali debaterji, pa zahteva tudi pri turistiki ugodnosti. Tej smeri jo turistika oddih in razvedrilo.
V debati je med drugim tajnik dr. Vovk omenjal, da društvo zelo skrbi za svojo knjižnico in čitalnico, da pa jo le malo članov obiskuje. G. Hrvatin pa je poročal, da jo društvo našlo mnogo smisla pri raznih odločilnih činiteljih. Tako je minister za gozdove in rudnike inž. Sernec dovolil društvu že lepe ugodnosti in obljubil še nadaljnjo; tudi prometno in trgovinsko ministrstvo nista društvu nenaklonjeni.
Proračun je bil nato sprejet.
Sprejeta je bila nato udanostna brzojavka Nj. Vel. kralju in pa pozdravno brzojavko ministru za gozdove in rudnike, za trgovino in za promet. Za častnega članu društva je bil izvoljen prof. Ferdo Seidl. Predlog jo utemeljeval dr. Tominšek.
Na trboveljsko podružnico bo SPD prepisalo svet staro Hausenbichlerjevo koče na Mrzlici, kjer namerava ta podružnica zgraditi boljšo planinsko kočo.

Občni zbor je nato ob 11 dopoldne zaključil predsednik dr. Tominšek.


Pregled dela SPD
Zanimiva poročila na občnem zboru

Ljubljana, 26. aprila 1931.
Kmalu po 9. dopoldne je otvoril predsednik SPD dr. Tominšek v Mestnem domu občni zbor, h kateremu je od 4315 članov Osrednjega društva in od 6717 članov -7 podružnic nakapalo do 10. ure 68 udeležencev.
Po takem je torej imel dopisnik v Slovenskem Narodu prav, ko je zahteval, naj ne bodo občni zbori ob nedeljah, ko turisti gredo na izlete. Predsednik je pozdravil zborovalce, zastopnika dravinjske podružnice g. Janka Müllerja iz Konjic in zastopnika trboveljske podružnice g. Flegarja ter ugotovil, da se je kot izkušen vremenski prerok to pot zmotil, ko je računal na slabo vreme in sklical občni zbor za nedeljo. Potem je pa podal besedo tajniku g. dr. Viktorju Vovku, ki je prečital zelo obširno tajniško poročilo.
Posnemamo, da so v centralnem odboru sedaj zastopniki mlade in stare generacije, ker je regeneracija potrebna slehernemu organizmu. Na sejah širšega osrednjega odbora so bil sprejeti: hišni red za planinska zavetišča SPD, red za gorske vodnike. pravilnik SPD za gorske vodnike s pristojbinami vodnikov in nosačev, organizacijski statut reševalnih odsekov in reševalnih postaj, namreč centralnega reševalnega odseka, krajevnega reševalnega odseka, reševalnih postaj in reševalnih špedicij.
Zanimanje za društvo je znatno narastlo, članstvo je pa padlo, ker so mnogi izstopili zaradi izgube ugodnosti polovičnih voženj. Tako šteje letos društvo 291 članov manj, podružnice pa 253 članov manj kakor lani in ima vse SPD sedaj 11.032 članov.
Preteklo leto je bilo leto stavbenih del in adaptacij ter oprem naših planinskih domov. In le na kratko bodi omenjeno, da so se napravila večja dela v Aleksandrovem domu (skupno ležišče v podstrešju), ledenica v Aljaževem domu, omet in poslikanje sob v hotelu Zlatorog, naprava stene na Orožnovi koči, pleskanje in naprava skupnega ležišča v podstrešju Triglavskega doma. Največja je bila pa predelava Staničeve koče, ki je stala nad 65.000 Din. nabavilo se je pa tudi mnogo inventarja in napravilo manjših popravil. Splošni obisk koč je bil letos manjši nego prejšnja leta in so radi tega finančni rezultati prav znatno slabši, čemur so krive razne okolnosti. Prav posebno pa izredno slabo vreme v mesecih glavne sezone, slabe železniške zveze, zlasti od Jesenic dalje, ukinjenje polovičnih voženj, pa tudi splošna gospodarska kriza. Tako so padli dohodki koč v Julijskih Alpah za nad 83.000 Din. V Karavankah so ostali približno enaki, koče v Kamniških planinah so imele 8000 Din več dohodkov kakor lani. Da se dosežejo polovične vožnje in izboljšanje voznih redov, so posamezni organi društva napravili mnogo korakov, predvsem pa gospod Hrovatin, ki je napravil nešteto potov tudi v Beograd, kjer je interveniral na vseh mogočih mestih.
V novem Tujsko-prometnem svetu pri banski upravi zastopa SPD predsednik dr. Fran Tominšek, ki sploh fungira tudi pri drugih državnih oblastvih kot svetovalec.
Na društvo so se pa obračali po informacije interesenti iz vseh delov Evrope. Zavedajoč se pomena tujskega prometa, je SPD pošiljalo slike in diapozitive, brošure in albume na razne razstave in na uredništva domačih in inozemskih listov in revij. V nekaj primerih je bila nekaterim podružnicam plačana iz blagajne večja ali manjša podpora v gotovini. V pisarni je bil pa nastavljen še en uradnik, zdaj sta torej dva, saj je pa tudi v pisarni povprečno po 30 do 40 strank dnevno in sploh dela čez glavo.
Med letom so bile dodelane in otvorjene razne nove poti, kakor na Urbanovo špico, Rjavino in Cmir, druge pa na novo markirane, šele pred nekaj meseci so prišla v veljavo določila glede turistovskega prometa na mejah med našo državo in Italijo. Na drugi strani so pa nemška planinska društva ukinila pravico reciprocitete za ugodnosti v planinskih domovih, kar je moralo napraviti nato tudi SPD. Velik napredek je bil letos v zimski turistiki in zato je oddalo društvo Staničevo kočo, Dom na Kredarici, Vodnikovo kočo in Kočo pri sedmerih jezerih za pet let v najem g. Bitencu, in sicer za vsoto 3000 Din za letošnje leto, za prihodnja leta pa po 5000 Din na sezono. Na pobudo društvenega odbora so bili tudi smučarski tečaji pri Sv. Janezu v Bohinju, pri Triglavskih jezerih in na Staničevi koči.

Tudi v minulem letu je bilo v planinah precejšnje število nezgod. Ponesrečila sta se med mnogimi drugimi in se znatno telesno poškodovala Ervin Ludecke iz Münchena in Vojislav Avakumovič iz Zemuna na Triglavu. Smrtno so se pa ponesrečili Heinz Müller iz Kolna nad Triglavskim ledenikom, Wolf Luckman z Jesenic pod Dovškim križem in Rudolf Pečar iz Ljubljane nad Kamniškim sedlom pri Brinškovem kaminu. Umrl je pa častni član Fran Kocbek v Gornjem gradu. V počastitev spomina pokojnim so zborovalci vstali.

Med literarnimi pojavi je razen »Planinskega vestnika« treba omeniti dr. Henrika Tume »Pomen in razvoj alpinizma« in ge Coopelandove prekrasno knjigo o naših Julijskih alpah v angleškem jeziku (Beautiful Mountains). Poleg knjig pa je važen tudi zemljevid Karavank, ki ga je izdala tržiška podružnica. Na zaostalih naročninah zaznamuje račun »Planinskega vestnika « izredno vsoto 22.441 Din, čeprav je število naročnikov sramotno nizko, naročnina pa neznatna. Posebna pažnja se je posvečala pomnožitvi knjižnice, ki jo pa uporabljajo le sila redki člani, čeprav je v njej na razpolago tudi polno najzanimivejših revij iz vse Evrope.
Letos je društvo priredilo tudi tri predavanja. Odbornik g. dr. Tičar je pa imel za vse gospodarje koč obvezno šolo o reševanju, združeno z demonstracijami v posameznih panogah reševanja. Nadalje je imel g. dr. Tičar na Jesenicah tečaj za vodnike in mu je pri tem pomagal g. Kveder.
Problemi našega društva in naših razmer so prešli preko meje društvenega območja, tako da so jih traktirali zastopniki našega društva toliko pri Zvezi planinskih društev Jugoslavije, kolikor tudi pri Asocijaciji slovanskih turističnih društev.
Novembra 1930 je bil v Beogradu redni kongres Zveze planinskih društev Jugoslavije, kjer sta SPD zastopala gg. Hrovatin in dr. Senjor. Sklenjeno je bilo, da se Zveza preseli za tekoče leto v Ljubljano in da je izvoljen za predsednika dr. Fran Tominšek, za tajnika pa g. Makso Hrovatin. Kongresa Asocijacije slovanskih turističnih društev v Pragi so se udeležili gg. Hrovatin, dr. Oblak, dr. Senjor in inšpektor Wester.
Tudi v minulem letu je dobilo Osrednje društvo skupno za 62.605 Din podpor, od tega 60.000 Din od banske uprave.
O tajniškem poročilu se je razvila prav živahna debata, kjer je g. dr. Mrak opozarjal, naj se ukinjenje reciprocitete točno izvaja. G- Vilko Mazi je pa opozoril, da naši turisti na češkoslovaškem nimajo popusta na železnici, ki ga imajo celo Madžari, nakar je g. Hrovatin poročal o brezuspešnih intervencijah pri tujih društvih, kakor tudi pri nas zaradi znižane vožnje.
Za overovatelje zapisnika je predsednik imenoval g. Kandušarja in Lazarja, nato je pa podal knjigovodja g. Josip Cesar blagajniško poročilo, ki izkazuje za minulo leto skoraj 34.000 Din prebitka in nad 2,300.000 Din premoženja, proračun za 1931 pa po 1,540.000 Din dohodkov in izdatkov.
Po poročilu preglednika ravnatelja g. Ferlinca je občni zbor dal odboru in blagajniku absolutorij. Predsednik pa je otvoril o proračunu debato, ki so se je udeležili gg. dr. Mrak, Pučnik, Lazar, Hrovatin, Vilko Mazi, Lorger, dr. Vovk in Müller.
Razprava je tekla o prispevkih podružnic, ki naj bi se zvišali, o potrebi paviljona pri Savici, ki bo gotovo rentabilen, o intervencijah za polovično vožnjo, o fondu za letopis in zemljevide, o danih podporah in posojilih itd., nakar je bil proračun sprejet. Občni zbor je nato poslal vdanostni brzojav kralju in zahvalo ter pozdrave ministru za gozdove in rudnike, ministru prometa in ministru za trgovino.

Jutro Ponedeljska izdaja 27. april 1931

  27.04.1931

Kategorije:
Informacije SLO Vse objave

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

  • Število objav: 25081

Informacije

Informacije