Išči

Novosti

Poobjave gradiv z aktualnimi vsebinami, objave naših sodelavcev  ...

Zasnežena narava, 29. 1. 2018, Avtor: Boris Štupar

Objavljalci

Authors

Arhiv

Zaključki posveta

Evropska zveza in zavarovana območja, »Samo en narodni park imamo - kakšen naj bo«, ki je bil 12. februarja 2004 na Bledu, združeni v Koaliciji nevladnih organizacij …

Evropska zveza (EU) in zavarovana območja


Samo en narodni park imamo - kakšen naj bo


SKLEPI


Udeleženci posveta: Evropska zveza (EU) in zavarovana območja: Samo en narodni park imamo - kakšen naj bo, ki je bil 12. februarja 2004 na Bledu, združeni v Koaliciji nevladnih organizacij: CIPRA Slovenija, DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije, Društvo za okolje, družbo, naravo in zdravje Ljubljana, Društvo Mountain Wilderness Slovenija, Društvo za varstvo okolja Bled, Gorenjsko ekološko združenje, Iniciativni odbor za ohranitev Triglavskega narodnega parka, Zveza društev za varstvo okolja, Zveza ekoloških gibanj - ZEG in IUCN-ova Svetovna komisija za zavarovana območja (WCPA):

UGOTAVLJAMO, da smo Slovenci med prvimi v Evropi razglasili zavarovano območje v delu Triglavskega pogorja, ki je kasneje preraslo v enega najbolj poznanih evropskih narodnih parkov,

SE ZAVEDAMO, da je Triglavski narodni park izjemen zaradi ohranjene neokrnjene narave, zaradi kulturne krajine in številnih kulturnih spomenikov in, da ima za Slovence globok simbolni pomen. Je prostor, kjer se sodobni človek še lahko sreča z neukročenimi silami narave, divjino, naravnim zvočnim okoljem, temo, zvezdnim nebom, samoto in tudi tveganjem. Triglavski narodni park je torej mnogo več, kot le prostor, namenjen ohranjanju biodiverzitete, habitatov, naravnih procesov in kulturne krajine. Je tudi mnogo več kot le vsota številnih posamičnih naravnih in kulturnih spomenikov, ki jih varujejo že drugi zakoni - prav sklenjenost in relativna prostranost zavarovanega območja mu daje posebno, še pomembnejšo vrednost.

UGOTAVLJAMO tudi, da je osnovni namen zavarovanja območja narodnega parka v zagotovitvi trajnega varstva naravnih vrednot državnega pomena, ohranitvi prvobitne narave ter kulturne krajine in dediščine, kar predstavlja izražen nacionalni javni interes varovanja narave pred drugimi cilji rabe in izkoriščanja naravnih vrednot in dobrin - narodni park je zadeva vseh državljanov Slovenije,

POUDARJAMO, da je v proces priprave in sprejemanja zakona o edinem narodnem parku treba vključevati strokovne in nevladne organizacije, lokalne skupnosti in vso zainteresirano slovensko javnost, saj gre za zavarovano območje državnega (vseslovenskega) pomena,

ZASKRBLJENI UGOTAVLJAMO, da je aktualni dopolnjeni predlog zakona o TNP nastajal brez širokega konsenza stroke, politike in civilne družbe in da predlagane prostorske rešitve drastično zmanjšujejo obseg osrednjega območja in s tem izvajanje nekaterih dejavnosti in posegov, ki postavljajo ohranjanje ekosistemov, doživljanje narave in pomembne kulturne in arheološke dediščine kot primarni cilj upravljavskih usmeritev narodnih parkov v podrejeni položaj.

SMO ZASKRBLJENI zaradi mnogih črnih gradenj ter drugih nezakonitih posegov na območju narodnega parka, ki jih niti ta predlog zakona niti drugi akti pristojnih organov ne rešujejo na zadovoljiv način ter zaradi mnogih primerov zgrešene prostorske politike, ki ne upošteva ureditev v področnih zakonih o varstvu narave, kulturne krajine in kulturne dediščine,

SE ZAVEDAMO, da je treba še naprej iskati usmeritve za trajnostni razvoj v tistih delih parka, ki sodijo v poseljeno robno območje kulturne krajine ter podpiramo rešitve po katerih bo prebivalstvo v robnem območju parka imelo možnost opredeliti svoje zamisli o družbenem, kulturnem in gospodarskem razvoju in sodelovati pri njihovem uresničevanju vse pa na način, ki ni v nasprotju s prvenstvenim namenom narodnega parka,

SE OPIRAMO tudi na Alpsko konvencijo iz leta 1991 zlasti na protokole: "Varstvo narave in urejanje krajine", "Gorsko kmetijstvo", "Prostorsko načrtovanje in trajnostni razvoj", in "Gorski gozd" ter na zaključke nedavnega Svetovnega kongresa o parkih (Južna Afrika, September 2003), ki pozivajo k ohranitvi zadosti velikih območij, v katerih še lahko potekajo naravni procesi brez neposrednih vplivov človeka.
Na osnovi omenjenih ugotovitev Koalicija nevladnih organizacij, zbrana na posvetu na Bledu 12.02.04, kjer je bilo prisotnih okoli 100 udeležencev,

POZIVA

Državni zbor RS

 • da pred odločanjem o sprejetju novega zakona o TNP upošteva pripombe, podrobneje opredeljene v dokumentu "Ohranimo TNP za današnje in prihodnje rodove", ki se nanašajo na vprašanja meje parka, coniranja parka in dejavnosti v posameznih območjih, varstvenih režimov, upravljanja naravne vrednote in rabe naravnih dobrin in finančnih vzpodbud, vključno z zahtevo, da se pri tem upoštevajo mednarodnimi kriteriji za narodne parke, ter ustrezno dopolni obstoječi ali pripravi nov predlog zakona,
 • da vsebinsko in prostorsko popravi dopolnjeni predlog zakona pri vprašanjih lociranja in izvajanja tistih dejavnosti, ki po mednarodnih standardih za osrednja območja narodnih parkov niso sprejemljiva: lov, ribolov, gozdarstvo, kmetijstvo, promet, odvzem gramoza in vodni režimi, energetska izraba, določene oblike rekreacije, vojska, itd.,
 • da naloži Vladi RS, da v skladu z 61. členom ZON nemudoma določi začasne upravljavske smernice za TNP (ki so tudi podlaga za urejanje prostora in rabo naravnih dobrin), pripravljene s strani pristojne strokovne naravovarstvene službe in ob sodelovanju upravljavca parka in ki bodo veljale do sprejetja prvega upravljavskega načrta o TNP,
 • da naloži Vladi RS, da za območje TNP še pred sprejetjem novega zakona o TNP določi ukrepe za prepoved gradenj in drugih dejavnosti, ki so v nasprotju s sedaj veljavnim zakonom o TNP za čas do sprejetja začasnih upravljavskih smernic,
 • da z zakonom zagotovi, da bo upravljalec TNP upravljal z državnimi zemljišči na območju narodnega parka in opravljal druge državne funkcije na območju TNP.

Vlado RS in MOPE

 • da sprejmeta nujne podzakonske akte, izhajajoče iz zahtev, postavljenih Državnemu zboru RS,
 • koordinirata usklajevanje predlogov pri pripravi novega zakona o TNP na način, ki bo enakopravno vključeval tudi strokovne, nevladne in druge institucije ter predloge posameznikov oziroma civilne družbe,
 • da že v predlogu zakona o TNP vzpostavi sistem nadomestil in odškodnin, določenih v ZON, in v ta namen ustrezno zagotovi finančna sredstva za življenje parka,
 • pozove upravljavca TNP, da predloži osnutek upravljavskega načrta v takem roku, da
 • bo Vlada RS lahko najkasneje v enem letu po uveljavitvi novega zakona o TNP sprejela ta načrt in v ta namen zagotovi potrebna proračunska sredstva,
 • da MOPE zagotovi dosledno izvajanje prostorske politike in v skladu s svojimi pooblastili ustrezno ukrepa v primerih nespoštovanja prostorske zakonodaje ter odloča o odstranitvi gradenj, ki so izvedene v nasprotju z izdanimi upravnimi akti ali brez njih (črne gradnje),
 • da pred ponovno obravnavo predloga zakona v Državnem zboru predstavi predlog upravljalskih smernic.

Javni zavod TNP

 • da izvaja dosleden nadzor nad posegi v prostor (predvsem nad gradnjami in drugimi posegi v prostor, ki so v nasprotju z obstoječim zakonom o TNP in z začasnimi upravljavskimi smernicami) in obvešča pristojno inšpekcijo o črnih gradnjah,
 • da v načrtu upravljanja zagotovi postopno opuščanje izvajanja tistih dejavnosti v osrednjem območju TNP, ki so po mednarodnih merilih v nasprotju s cilji narodnega parka,
 • da prične v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi organizacijami za varstvo narave in v sodelovanju z zainteresirano strokovno in nevladno javnostjo takoj pripravljati osnutek upravljavskega načrta za TNP.
 • da v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo pripravi načrt varovanja in obnove kulturne dediščine v TNP

Občine na območju TNP

 • da ustavijo vsako načrtovanje posegov na območju TNP, ki je v nasprotju s cilji varovanja narodnega parka,
 • da na območju narodnega parka dosledno izvajajo strategijo prostorske politike, sprejmejo prostorske akte in v skladu s svojimi pooblastili ustrezno ukrepajo v primerih nespoštovanja teh aktov ter zahtevajo odstranitev gradenj, ki so izvedene v nasprotju z izdanimi upravnimi akti ali brez njih (črne gradnje).

Civilni iniciativo,
nevladne organizacije in posameznike

 • da s svojimi prispevki in po svojih močeh pomagajo pri ohranjanju naše najdragocenejše naravne in kulturne dediščine v postopku priprave in sprejemanja pravnih podlag za zakonsko varovanje in ohranjanje TNP in z informiranjem vse slovenske javnosti o pomenu TNP za našo in naslednje generacije.
  Koalicija nevladnih organizacij bo s temi sklepi seznanila: Državni zbor RS in predlagatelje predloga zakona o TNP, Vlado RS in Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Službo vlade za evropske zadeve in Službo vlade za strukturno politiko in regionalni razvoj, Občine na območju TNP ter slovensko javnost prek medijev in spletnih strani

  WCPA/IUCN
  UNESCO MAB
  PAN Parks Foundation
  EUROPARC Federation
  Council of Europe
  Stalni sekretariat Alpske konvencije
  Pristojne institucije EU

Kategorije:
Novosti SLO Vse objave
Značke:
EKO novosti v2

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

 • Število objav: 40879

Novosti